Wedi

R.I. Soekarni

YEN ana sing wedi karo macan, kuwi klebu lumrah utawa pantes. Merga macan klebu ewone kewan galak sing gelem mangsa manungsa. Saora-orane wedi yen dicokot wong untune gedhe-gedhe lan siyunge lancip, lan kukune katon landep kena kanggo nyakar, kena kanggo mbedhah wetenge manungsa. Wedi karo ula mbok menawa isih pantes, wong ula kuwi ana sing duwe wisa. Upamane ula weling.

Sing rada gawe gumun ana sing wedi karo uler. Sepira ta gedhene uler? Kaya ngapa kadigdayane uler nganti gawe wedi. Wong cukup dipidak nganggo bakiyak utawa sandhal ora bisa apa-apa. Apa maneh ibu-ibu utawa mbak-mbak, yen mriksani uler direwangi jerit-jerit karo gidro-gidro. Sasuwene jerit-jerit karo gidro-gidro njupuk cuthik dinggo mateni rak wis rampung.

Ana maneh sedulur sing wedi ana ing papan peteng. Wong ya wis ngerti yen latar mburi ora ana apa-apane kok ya wedi. Pancen wayah bengi ora padhang rembulan rak ya mesthi peteng. Mangka ana ing latar latare dhewe. Ana ing omah omahe dhewe, pekarangane dhewe … e … e … e … kok ya wedi.

Ning kepriye maneh njur arep dikapakne, wong pancen wedi. Wedi kuwi wis “gawane bayi”. Wiwit lair bayi wis digawani wedi. Kasare ya ora usah dipaido. Kabeh wong nduweni rasa wedi mau. Ana sing rasa wedine kandel. Tegese gampang wedi. Kuwi sing diarani jirih. Ana sing ngarani jereh. Ana sing rasa wedine tipis, meh ora duwe wedi. Kuwi sing diarani kendel.

Sajake rasa wedi iku klebu rasa sing ora becik. Nanging sejatine ora ngono. Ora kabeh rasa wedi ora becik. Upamane wedi salah. Wedi teka kasep, lan wedi liya-liyane. Wedi-wedi iku mau ora klebu ewone wedi ora becik. Mbok menawa malah klebu wedi sing becik, wong dadi ngati-ati.

Sajake rasa wedi iku klebu rasa sing ora becik. Nanging sejatine ora ngono. Ora kabeh rasa wedi ora becik. Upamane wedi salah. Wedi teka kasep, lan wedi liya-liyane. Wedi-wedi iku mau ora klebu ewone wedi ora becik. Mbok menawa malah klebu wedi sing becik, wong dadi ngati-ati. Ngati-ati supaya ora salah. Ngati-ati supaya ora kasep. Ana maneh wong sing wedi goroh, merga krungu ana unen-unen “sing goroh bakal growoh”. Ana maneh unen-unen “wedi wedi apa wewadimu?” Sing luwih medeni kuwi unen-unen iki “wedi ayang-ayange dhewe”. Yen wedi karo ayang-ayange dhewe, mesthi ora iso obah. Ayang-ayange dhewe kuwi mesthi katut digawa menyang endi-endi. Mula aja wedi karo ayang-ayange dhewe. Upamane kepengin pindah menyang kutha supaya bisa kuliah. Banjur ayang-ayange dhewe muncul “Aku wis suwe ora sinau, ora nate maca buku. Kuliah apa nutut. Gek dosen kuwi mesthi kereng. Ora sabar kaya guru SD. Gek saiki dienggo mangan wae nyumprat nyumprut. Neng kutha godhong tuku, kayu tuku. Pipis wae mbayar. Nyeleh sepeda mbayar ongkos parkir Dienggo tuku buku sing endi”. Yen olehe mikir ngono ya mandheg ora bakal sido kuliah.

Mikire ngene wae, “Yen konco-konco padha bisa, geneya aku wedi. Kudu nyambut gawe mempeng, iya. Kudu sregep sinau, iya. Kudu ora wedi prihatin, iya. Eling unen-unene bocah saiki, “Ana niat, ana dalane”. Sing mesthi aja wedi.      


R.I. Soekarni – Sasampunipun lulus saking Sekolah Guru B (SGB) Negeri I Blitar, tanggal 1 Maret 1955 dipun angkat dados guru ing Sekolah Rakyat (SR) Negeri Jatilengger, Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Tahun 1957 dipun pindhah dhateng SR Negeri Blitar, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar.

Tahun 1959 dipun pindhah dhateng SR Negeri Karangtengah I Kota Blitar. Sekolah punika kangge sekolah latihanipun murid-murid SGB Negeri IV Blitar.

Tahun 1961, dipun angkat dados Instruktur Pendidikan Jasmani, dipuntugasaken ing wilayah Srengat Kabupaten Blitar.

Tahun 1964, dipuntarik dhateng kantor Inspeksi Pendidikan Jasmani Kabupaten Blitar.

Tahun 1968, pindhah dhateng kantor Direktorat jenderal Olah Raga (Ditjora) Kota Malang.

Tahun 1969, nampi ijin belajar kuliah dhateng IKIP Negeri Malang, lulus tahun 1974.

Tahun 1975, dipun pindhah dados guru Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Malang.

Tahun 1977, dipuntampi dados dosen tetap Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP Negeri Malang.

Tahun 1990, pensiun saking IKIP Negeri Malang katampi dados dosen tetap Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Tinggi (YPLPPT) PGRI, dipuntugasaken wonten ing IKIP PGRI Malang ngantos tahun 2016. Pungkasan mucal basa lan budaya Jawi ing jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s